Posadowienie pośrednie obiektów budowlanych na palach to rozwiązanie znane od  tysięcy lat. W minionym stuleciu nastąpił intensywny rozwój technologiczny metod wykonania pali wierconych, które zastąpiły pale wbijane. Stosowane przez naszą firmę zawansowane technologie wykonania pali dużych średnic o długości sięgającej 40m, pozwalają na efektywną redystrybucję dużego zakresu obciążeń przekazywanych przez fundament na głęboko zalegające warstwy gruntów o największej nośności. Przez 30 lat działalności na rynku budowalnym wykonaliśmy szereg inwestycji posadowionych na palach wierconych w rurach osłonowych i świdrem ciągłym CFA a także na baretach wykonywanych w technologii ścian szczelinowych.

Pale wielkośrednicowe w rurach osłonowych

Zaletą pali wykonywanych w osłonie z rur stalowych inwentaryzowanych jest ich duża nośność i sztywność na zginanie.  Ponadto w trakcie wiercenia istnieje możliwość kontroli warunków gruntowych na podstawie badań makroskopowych wydobywanego urobku. Ze względu na szeroką gamę narzędzi którymi dysponujemy, istniej stosunkowo niewielkie ryzyko związane z usuwaniem przeszkód naturalnych w trakcie procesu wiercenia.
Iniekcja podstawy lub poszerzenie podstawy pozwala na zmniejszenie podatności pali i ograniczenie osiadań. Jako jedna z niewielu firm specjalistycznych wykonaliśmy pale wielkośrednicowe z iniekcją pobocznicy.

Zdjęcie z realizacji pali w rurach osłonowych.

Proces wykonania rozpoczyna się od pogrążenia rury osłonowej na wymaganą głębokość z jednoczesnym wydobywaniem gruntu i balastowaniem zapewniającym nadciśnienie wody w stosunku do naturalnego poziomu wód gruntowych. Po wykonaniu odwiertu na rzędną projektowaną następuje montaż zbrojenia z ewentualnym łączeniem odcinków kosza prefabrykowanego i rurek iniekcyjnych. Betonowanie odbywa się przez rurę kontraktor przy jednoczesnym unoszeniu rur osłonowych. Iniekcję podstawy wykonuje się po 14 dniach od daty uformowania pali.

Stosowane przez nas średnice pali wielkośrednicowych w rurach osłonowych : 800mm, 900mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm

Najdłuższe wykonywane przez nas pale w rurach osłonowych sięgały głębokości 40m wykonanego odwiertu, co nie znaczy że jest bariera nie do pokonania.

Schemat wykonania zbrojonych pali w rurach osłonowych firmy BAUER


Pale wiercone świdrem ciągłym CFA

Przez ostatnie dziesięciolecia wykonaliśmy i zaprojektowaliśmy szereg inwestycji posadowionych na palach CFA, których główną zaletą jest ich szybkość wykonywania. Ponadto , technologia CFA jest bezwibracyjna i generuje hałas o niskim poziomie.
Dysponujemy wiertnicami firmy BAUER o dużych parametrach i momencie obrotowym pozwalającym na wykonanie pali o długościach sięgających 25m. Posiadamy osprzęt do wiercenia w skałach twardych o parametrach wytrzymałościowych sięgających 100MPa.
Wszystkie nasze wiertnice wyposażone są w system MEDEF rejestrujący w czasie rzeczywistym szereg parametrów związanych z wykonaniem odwiertu oraz procesem betonowania pala. Wydruki z cyfrowych zapisów w systemie MEDEF w postaci metryk wykonanych pali, stanowią integralną cześć dokumentacji jakościowej.

Zdjęcie z realizacji pali CFA

Proces wiercenia pali CFA związany jest z jednoczesnym pogrążaniem świdra i jego zagłębianiem. W czasie wiercenia prędkość pogrążania świdra powinna być większa od iloczynu prędkości obrotowej i skoku płatów na świdrze. W innym przypadku dochodzi do rozluźnienia gruntu na pobocznicy. Pomiary parametrów wiercenia odbywają się w czasie rzeczywistym i są rejestrowane w systemie MEDEF.
Po osiągnięciu projektowanego poziomu posadowienia pala następuje rozpoczęcie procesu pompowania mieszanki betonowej przez rurę rdzeniową świdra. Rejestracja ciśnienia mieszanki betonowej pozwala na rozpoczęcie procesu podnoszenia świdra z jednoczesnym betonowaniem pala i stałą kontrolą prędkości podnoszenia w oparciu o rejestrowane ciśnienie mieszanki betowej.
Po uformowaniu pala i odsłonięciu jego głowicy kosz zbrojeniowy lub profil stalowy pogrążany jest przy użyciu wibratora o regulowanej częstotliwości.

Doświadczenia naszej firmy potwierdzone wynikami próbnych obciążeń pali CFA pozwalają na projektowanie posadowienia na palach CFA z nośnościami wyższymi od typowych pali wierconych.

Stosowane przez nas średnice pali CFA : 400mm, 500mm, 600mm, 700mm, 800mm, 1000mmoraz 1200mm.

Schemat wykonania zbrojonych pali CFA firmy BAUER


Barety wykonane w technologii ścian szczelinowych

Barety to konstrukcje żelbetowe formowane w gruncie w technologii ścian szczelinowych, konkurencyjne do pali wielkośrednicowych stosowane w przypadku fundamentów silnie obciążonych. Nośności typowej, pojedynczej barety przekraczają często 20MN. Projektując posadowienie na baretach ograniczamy osiadania stosując iniekcję podstaw.

Zdjęcie z realizacji baret Złota 44 Warszawa.

Proces wykonania baret poprzedzony jest zainstalowaniem prefabrykowanych stalowych murków prowadzących lub wykonaniem żelbetowych murków prowadzących. Przed rozpoczęciem głębienia dokonuje się geodezyjnego sprawdzenia położenia murków prowadzących. Głębienie szczeliny odbywa się z jednoczesnym uzupełnieniem wykopu szczelinowego zawiesiną bentonitową o kontrolowanej jakości. Każde kierownictwo posiada laboratorium do badania parametrów świeżej i używanej zawiesiny bentonitowej. Kontrola parametrów zawiesiny bentonitowej odbywa się w czasie rzeczywistym na każdym etapie wykonania baret. Po osiągnięciu projektowanej rzędnej posadowienia następuje proces regeneracji zawiesiny do parametrów normowych. Kolejnym etapem jest montaż koszy zbrojeniowych w wykopie szczelinowym. Betonowanie odbywa się przez rurę kontraktor zainstalowaną w koszu zbrojeniowym.

Stosowane przez nas średnice/grubości baret : 600mm, 800mm, 1000mm, 1200mm

Projektowane przez nas typy baret o przekrojach:

  • prostokątnym („  ̶  ”),
  • teowym („T”);
  • krzyżowym („+”);
  • w kształcie litery „H”.

SCHEMAT WYKONIA BARET JEST ZBIEŻNY ZE SCHEMATEM FORMOWANIA ŚCIAN SZCZELINOWYCH

Kopia z folderu